Η εταιρεία “ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Θ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ” έχοντας αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους αγρότες αποτελεί την πρώτη σας επιλογή στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Αντικείμενο της εταιρείας μας είναι :

  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Η υποστήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε θέματα τεχνικά, οικονομικά, οργανωτικά, περιβαλλοντικά και χρηματοδοτικά.
  • Η σύνταξη, παρακολούθηση και υποστήριξη επιχειρησιακών προγραμμάτων
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με την εφαρμογή και την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

Η εταιρεία μας σας παρέχει ενημέρωση και στήριξη σχετικά με διάφορα επενδυτικά προγράμματα που ισχύουν κάθε φορά και σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα όπως για παράδειγμα σχέδια βελτίωσης, ενισχύσεις νέων αγροτών,  βιολογική γεωργία, μείωση της νιτρορύπανσης, συστήματα ποιότητας, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και πολλά άλλα.

Η εταιρεία μας είναι επίσης Πιστοποιημένη ως Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στην Π.Ε. Βοιωτίας και είναι ένας από τους επτά Φορείς, που θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Με σεβασμό και ευθύνη προς όλους εσάς έχουμε χτίσει αυτά τα χρόνια μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας εστιάζοντας  στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με υπευθυνότητα, εχεμύθεια και αξιοπιστία.

Το γραφείο μας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ευφυούς γεωργίας, αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση με σκοπό να βελτιώσει και να διευκολύνει τις καθημερινές πρακτικές που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγική διαδικασία και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αγρότες ώστε να λάβουν ορθές αποφάσεις για την διαχείριση και τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης τους.

Για το σκοπό αυτό, το γραφείο μας συνεργάζεται με την εταιρεία farmB, η οποία είναι μια εταιρεία – τεχνοβλαστός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).