Σε σύντομο χρονικό διάστημα, εντός του έτους 2023, αναμένεται να προκηρυχθεί η Δράση 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022, για τα Σχέδια Βελτίωσης, εφόσον ολοκληρωθεί η διαβούλευση της νέας πρόσκλησης.

Η δράση αυτή αφορά την συγχρηματοδότηση υλοποίησης επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Σύμφωνα µε το θεσμικό πλαίσιο:

Επιλέξιμα θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Για τα φυσικά πρόσωπα οι κυριότερες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:
• Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του υπομέτρου 6.1 – Νέοι Αγρότες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματός του.
• Η υποβολή ΕΑΕ 2022.
• Η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός που θα ενισχύεται ορίζεται στα 150.000 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως τα 250.000 ευρώ εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις Τυπικής Απόδοσης με βάση την ΕΑΕ 2022.
Τα ποσοστά ενίσχυσης σε Στερεά Ελλάδα διαμορφώνονται στο 60% για Νέους Αγρότες και επενδύσεις σε Ορεινές περιοχές και 50% σε Μειονεκτικές περιοχές και 40% σε Λοιπές περιοχές.
Επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να είναι η ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά γης , ΑΠΕ κλπ.
Μη επιλέξιμες δαπάνες είναι ο Φ.Π.Α., η αγορά δικαιωμάτων, η αγορά ζωικού κεφαλαίου, ο εκσυγχρονισμός πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, κλπ.

 

Στα βαθμολογικά κριτήρια περιλαμβάνονται:

  • Ο παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης
  • Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης
  • Η δυναμική του δικαιούχου και της εκμετάλλευσης.
  • Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.
  • Το είδος της επενδυτικής δαπάνης
  • Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.
  • Η εισαγωγή / χρήση καινοτομίας.
  • Η συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας.

Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση αυτή και για το πως μπορείτε να εκσυγχρονίσετε την εκμετάλλευση σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 22620-28618 και 22620-41048.