Μέτρο 2: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση»

Υπο-Μέτρο 2.1: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών»

Πρόκειται για ένα Σύστημα Παροχής Συμβουλών το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στόχος του είναι η δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης των αγροτών.

Το Υπο-Μέτρο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε..Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι:

α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

γ) Επιπλέον, οι συμβουλές συμβάλουν άμεσα στον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας, στην αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Οι γεωργοί θα μπορούν να ζητήσουν Δωρεάν Συμβουλευτική Στήριξη, από τους Πιστοποιημένους Φορείς Γεωργικών Συμβουλών, για θέματα υποστήριξης της εκμετάλλευσή τους είτε είναι φυτικής είτε ζωικής κατεύθυνσης.

Η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές γίνεται εθελοντικά και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους.

Ο κάθε γεωργός μπορεί να λάβει έως και τρεις (3) συμβουλές διαφορετικού είδους από τον Πιστοποιημένο Φορέα Γεωργικών Συμβουλών χωρίς καμία χρέωση για όλη τη διάρκεια εφαρμογής (δύο χρόνια).

Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές που πρόκειται να δοθούν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (ΠΣ). Πιο συγκεκριμένα:

 • Σ.1.1.Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης.
 • Σ.1.2. Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές.
 • Σ.1.3. Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης πρακτικές – “πρασίνισμα”.
 • Σ.2.1. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης.
 • Σ.2.2. Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων.
 • Σ.2.3. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων.
 • Σ.3.1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ).
 • Σ.4.1. Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή.
 • Σ.4.2. Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας.
 • Σ.4.3. Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.
 • Σ.5.1. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής.
 • Σ.5.2. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.
 • Σ.6.1. Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Σ.6.2. Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.
 • Σ.6.3. Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα.
 • Σ.6.4. Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Σ.6.5 Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην αγορά.

Η σημαντικότατα του Συστήματος Συμβουλών έγκειται στην υιοθέτηση και καθιέρωση ενός βιώσιμου τρόπου διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες γεωργικές πρακτικές.

Το Γραφείο μας, είναι ο Μοναδικός Πιστοποιημένος Φορέας Γεωργικών Συμβουλών στην Π.Ε. Βοιωτίας και ένας από τους επτά Φ.Π.Γ.Σ., που θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο-fax 2262041048 είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spapasotiriou.gr είτε μέσω της ιστοσελίδας μας.