Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων οι καλλιεργητές με αρόσιμη έκταση έως 100 στρέμματα δεν είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις όσον αφορά την γη υπό αγρανάπαυση και την εφαρμογή αμειψισποράς .

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑΤΟΣ