Ξεκινάει άμεσα η προετοιμασία για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας στο πρόγραμμα νέων αγροτών, με ανώτερο πριμ 42.500€ εγκατάστασης.

Προϋποθέσεις:

 1. Δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας.
 2. Απόφοιτος επαγγελματικής σχολής ή Λυκείου.
 3. Εάν έχει τη φοιτητική ιδιότητα να έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 4. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως τις 31/12/2025 ή να έχει απαλλαγεί από αυτές.
 5.  Η  ΤΑ ΕΑΕ για το έτος 2024  είναι μεγαλύτερο ή ίσο των, δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα.
 6.   Δεν προσμετράτε η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών.
 7.  Να υπαχθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 8.  Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών (τουλάχιστον 2 μήνες, κάθε μέρα από 15:00 έως 20:00).
 9. Το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου (4 έτος από την έγκριση)  οι  δικαιούχοι οφείλουν να έχουν επιτύχει τυπική απόδοση αυξημένη κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με την τυπική απόδοση της αρχικής κατάστασης.
 10.    Ο δικαιούχος, α) από το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής του στο υπομέτρο, να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες ίσο με το 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο και β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηματικού σχεδίου με την πιο πρόσφατη από αυτές να εμφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το μέτρο.
 11.   Από το επόμενο έτος εκείνου της ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου και για συνολικά τέσσερα έτη (τελευταία), η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης να μην υπολείπεται των 16.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα.
 12.  Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου να λάβουν συμβουλές από πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών (Φυσικά πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα και Ατομικές Επιχειρήσεις, πιστοποιημένοι από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ).  Διαθέτουμε την πιστοποίηση.

Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 22620 28618 και 22620 41048.