Μέτρο 6: Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

6.1 Εγκατάσταση νέων γεωργών (έως και 40 ετών, πρόσφατη εγκατάσταση, αρχική παραγωγική δυναμικότητα τουλάχιστον ίση με 8.000 ευρώ τυπική απόδοση)

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα

 • 18-40 ετών
 • 1η εγκατάσταση= 1η φορά εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως <<νεοεισερχόμενου>>  επαγγελματία αγρότη (12 μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης)
 • νομικά πρόσωπα (ανάλογες προϋποθέσεις με φυσικά πρόσωπα)

Όροι επιλεξιμότητας

 • Η τυπική απόδοση <<εισόδου>> της εκμετάλλευσης να είναι ίση με 8.000 ευρώ (ατομικά ανά νέο γεωργό και για νομικά πρόσωπα) και μέχρι 100.000 ευρώ (υποβολή αίτησης ΟΣΔΕ)
 • Η απόκτηση της ιδιότητας του <<ενεργού>> αγρότη το αργότερο εντός 18 μηνών από την 1η εγκατάσταση

Ποσά Ενίσχυσης

Βασικό Ποσό: 17.000 ευρώ

+ 2.500 ευρώ Ζωική Παραγωγή

+ 2.500 ευρώ Ειδικές κατηγορίες περιοχών (ορεινές, μειονεκτικές, μικρά νησιά)

Μέγιστο ποσό: 22.000 ευρώ

6.2 Εκκίνηση μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα:

Αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ατομικές ή οικογενειακές)

Όροι επιλεξιμότητας

 • Οι νέες επιχειρήσεις να έχουν αντικείμενο δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους τομείς διαφοροποίησης του 2γενή και 3γενή τομέα (βλ ΚΑΔ) και έδρα στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας δικαιούχων.
 • Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις  25.000 ευρώ.

Ποσά Ενίσχυσης

Βασικό Ποσό: 14.000 ευρώ (όχι κλιμάκωση)

6.3 Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις, αρχική παραγωγική δυναμικότητα μεταξύ 5.000 ευρώ και 8.000 ευρώ τυπική απόδοση)

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα:

Μόνιμοι κάτοικοι αγροτικών περιοχών όπως:

 • γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών
 • λοιπά φυσικά πρόσωπα

Όροι επιλεξιμότητας

 • αφορά υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • η τυπική απόδοση <<εισόδου>> της εκμετάλλευσης να είναι ίση με 5.000 ευρώ έως και 7.999 ευρώ (υποβολή αίτησης ΟΣΔΕ)

Ποσά Ενίσχυσης

Βασικό Ποσό 1: 11.000 ευρώ (γραφείο παροχής υπηρεσιών)

+ 4.000 ευρώ Ειδικές κατηγορίες περιοχών (ορεινές, μειονεκτικές, μικρά νησιά)

Μέγιστο ποσό: 16.000 ευρώ

Βασικό Ποσό 2: 16.000 ευρώ (άλλες περιπτώσεις π.χ. παντοπωλείο)

+ 4.000 ευρώ Ειδικές κατηγορίες περιοχών (ορεινές, μειονεκτικές, μικρά νησιά)

Μέγιστο ποσό: 20.000 ευρώ