Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

Υπόμετρα

4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)

4.1.1 Υλοποίηση  επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης

Δικαιούχοι

Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (Καν. 1307/ 2013), όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επιπλέον, οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

ü      Να είναι επαγγελματίες αγρότες

ü      Να είναι νέοι γεωργοί του Υπομέτρου  6.1

ü      Να είναι νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. Ειδικά, για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, στήριξη μπορεί να παρέχεται και σε ομάδες παραγωγών.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

ü      Η κατοχή γεωργικής εκμετάλλευσης

ü      Η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας  τους. Αποκλείονται οι συνταξιούχοι.

ü      Τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες επενδύσεις από νέους γεωργούς

ü      Οι επενδύσεις να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης

ü      Οι επενδύσεις να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή

Απαιτείται το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης (Τ.Α.) να είναι μεγαλύτερο από 8.000 ευρώ.

Τομείς προτεραιότητας

  1. Αιγοπροβατοτροφία
  2. Οπωροκηπευτικά
  3. Παραγωγή ζωοτροφών
  4. Καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή

Συνολικό κόστος επενδυτικών σχεδίων έως 500.00 ΕΥΡΩ

 

4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

 

4.2 Στήριξη για επενδύσεις για τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης και του βάμβακος

4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του

Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες

 

4.3 Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας

4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων

4.3.2 Έργα αναδασμών

4.3.3 Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου

4.3.4 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

 

4.4 Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.

4.4.1 Προστασία της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας από την Αρκούδα.

Δικαιούχοι

ü      Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που ασκούν συστηματικά τη μελισσοκομία και διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης

ü      Κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης

ü      Καλλιεργητές βρώσιμων από την αρκούδα ειδών στις περιοχές παρέμβασης,

(εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων)

 

4.4.2  Περίφραξη υποβαθμισμένων βοσκοτόπων

4.4.3 Διατήρηση και δημιουργία αναβαθμίδων

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών δεδομένου ότι αφορά σε μη παραγωγικές επενδύσεις.