10.1 Ενίσχυση για γεωργο- περιβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις

10.1.4 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Η δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις που εντοπίζονται σε <<περιοχές ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση>> καθώς και σε σημαντικές υγροτοπικές περιοχές της χώρας.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας, εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας αφορούν:

Α. Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης.

Β. Ξηρική αμειψισπορά που εφαρμόζεται τουλάχιστον  στο 30% της αρδευόμενης έκτασης.

Γ. Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της αρδευόμενης έκτασης.

Δ. Παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο όρο, σε αρδευόμενα  αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια κ.α.).

Όροι Επιλεξιμότητας

  • να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου ως αρδευόμενα
  • τα προς ένταξη αγροτεμάχια βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης της αντίστοιχης δέσμευσης
  • να κατέχονται νόμιμα καθ’όλη την περίοδο της δέσμευσης

10.1.5 Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων

10.1.6 Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια

10.1.7 Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

10.1.8 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ).