Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 ημερομηνία λήξης υποβολής την 30η Δεκεμβρίου 2022.
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι κρίνονται:
1.Εμπορικές εταιρίες
2.Συνεταιρισμοί
3.Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
4.Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
5.Aτομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού 200.000 ευρώ
6.Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς α. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, β. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων ή γ. συνδυασμό αυτών.
Στον πρωτογενή τομέα, μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται μπορεί να αφορούν σε ίδρυση νέας μονάδας, σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας ή σε εκσυγχρονισμό.
Τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης για την υπαγωγή στο εν λόγω καθεστώς έχουν ως εξής:
– 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους,
– 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής,
– 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Ειδικά για τα έργα που εμπίπτουν στην Α.Π. αριθμ. 92195/27.9.2022 (πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 488/2022, δεν μπορεί να υπερβεί, κατ’ εφαρμογή των όρων και περιορισμών του άρθρου 14 παράγραφος 12 στοιχεία β, γ και δ του καν. (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, τα ακόλουθα ποσοστά:
1. Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία 50%
2. Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) 75%
3. Αττική 40%

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ.-Αv), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://opsan. mindev.gov.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε την περίπτωση που σας ενδιαφέρει.