1) Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αναμένεται στο τέλος του έτους και στις αρχές του επόμενου έτους (2017) η προκήρυξη προγραμμάτων ΠΑΑ 2014-2020 στα πλαίσια ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/ LEADER με ποσοστά ενίσχυσης έως και 100 % των επιλέξιμων δαπανών. Επιλέξιμες είναι όλες οι περιοχές όλων των περιφερειακών ενοτήτων εκτός από τα αστικά κέντρα.

Αναλυτικά τα μέτρα/ δράσεις που έχουν επιλεγεί στο σχεδιασμό του ΠΑΑ 2014-2020 είναι:

 

·          Μ01: Δράσεις μετάδοσης γνώσεων & ενημέρωσης 

·          Μ02: Συμβουλευτικές υπηρεσίες

·          Μεταποίηση, εμπορία και/ ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων σε    μη γεωργικά

·          Επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της δασοκομίας

·          Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων

·          Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

·          Δάσωση & δημιουργία δασικών εκτάσεων

·          Ενισχύσεις για την εγκατάσταση γεωργο-δασοκομικών συστημάτων

·          Πρόληψη & αποκατάσταση ζημιών στα δάση 

·          Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων

·          Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες & στην επεξεργασία, κινητοποίηση & εμπορία δασικών προϊόντων

·          Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον & το κλίμα

·          Δασο-περιβαλλοντικές & κλιματικές υπηρεσίες & διατήρηση των δασών 

·          Συνεργασία


2) Νέοι Αγρότες 2016

Αναμένεται πολύ σύντομα η επίσηµη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Νέων Γεωργών, µε τους ενδιαφερόµενους, εφόσον προχώρησαν σε αίτηση ΟΣΔΕ, να καλούνται πλέον να γραφτούν στο Μητρώο Αγροτών ώστε να µπορέσουν να υποβάλλουν φάκελο ενίσχυσης.

3) Θεσμός της Οικοτεχνίας

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Νέα- Ανακοινώσεις.
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου